Jubilació

ARA ÉS EL MOMENT DE PENSAR EN EL TEU FUTUR

Viure millor demà, també té avantatges per avui

Contracta ara el teu pla de pensions: aconsegueix rendibilitat per al present i un millor nivell de vida per al futur.

Si el seu desig és mantenir i fins i tot per què no, millorar el seu actual nivell de vida durant la seva jubilació, és hora que conegui les solucions d’estalvi més completes i flexibles.

Pla de Pensions Individual (PPI)

El Pla de Pensions és un producte d’estalvi i inversió a llarg termini, que té per objectiu constituir un capital per complementar la pensió de jubilació de la Seguretat Social.

Aquest capital es va formant mitjançant d’una sèrie d’aportacions econòmiques, on la quantia i periodicitat les estableix el propi subscriptor del Pla.

En finalitzar el Pla, el subscriptor podrà disposar del capital acumulat o bé rebre’l en forma de renda. En el supòsit d’invalidesa del titular, es podrà recuperar aquest capital. I en cas de mort, el capital es lliuraria als beneficiaris designats.

Els seus diners estan segurs tant per les garanties legals que estableix el seu propi reglament, com pel control que exerceix la Direcció General d’Assegurances en benefici dels subscriptors.

Pla de Previsió assegurat (PPA)

El Pla de Previsió Assegurat és una modalitat d’assegurança dissenyada per constituir un capital amb destinació a la jubilació.

En essència, es tracta d’una fórmula d’estalvi que permet sistematitzar les aportacions fins a formar un patrimoni, amb la seguretat d’obtenir un tipus d’interès garantit i sense excloure la possibilitat d’aconseguir rendibilitats addicionals a través de la participació en beneficis.

Des d’ara mateix, ja pot anar preparant el futur econòmic de la seva jubilació en les millors condicions, les més flexibles. Atenent a les seves circumstàncies, vostè decideix quina quantitat, com i en quin moment:

  • La quantitat que vol aportar i si voleu fer-ho de manera regular o esporàdica.
  • Podrà fer totes les aportacions extraordinàries vulgui i en el moment que cregui convenient.
  • Els seus diners estan segurs i creixent.
  • Es beneficiarà dels importants avantatges fiscals, ara i en el futur.

Fiscalitat

Amb els límits establerts, la totalitat de les seves aportacions es dedueixen de la base imposable de l’IRPF. També podrà deduir les aportacions satisfetes a través del Pla subscrit a favor del seu cònjuge.

Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIAS)

El Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic és una assegurança de Vida Estalvi destinat a constituir un capital per a la jubilació, que es diferencia d’altres productes similars per la seva alta rendibilitat financera fiscal.

A partir d’un tipus d’interès garantit i realment competitiu, que Seguros Bilbao comunicarà en el moment que s’actualitzi, amb PIES Pensió el client podrà triar l’opció d’inversió que estimi més convenient.

Sempre amb el nostre assessorament professional.

Fiscalitat

L’avantatjosa fiscalitat del pla és el seu millor aliat, perquè els rendiments generats estan exempts de tributació. N’hi ha prou amb què es compleixin aquestes condicions:

  • Que la suma de les aportacions al llarg d’any no superi els 8.000 euros.
  • Que el total de les aportacions al Pla no superi els 240.000 euros.
  • Que hagin transcorregut com a mínim 10 anys des de l’aportació inicial.
  • Que al seu terme o rescat es constitueixi una renda vitalícia.