Fons d'inversió

millora la rendibilitat de les teves inversions

Deu raons per invertir
en fons d’inversió de Seguros Bilbao

  1. Existeixen diferents tipus de fons que proporcionen diferents alternatives de rendibilitat, en funció del risc que es vulgui assumir.
  2. Permeten invertir d’una forma còmoda i senzilla, sense necessitat de ser un expert.
  3. Són un bon instrument per a l’estalvi a llarg termini.
  4. Els fons d’inversió són un producte segur ja que estan gestionats pels millors professionals.
  5. Els fons d’inversió ofereixen gran liquiditat, que li permet disposar en qualsevol moment del total o només de part dels seus diners, sense penalització ni despeses de reemborsament.
  6. La diversificació és seguretat. A través dels nostres fons podrà invertir en els sectors més representatius de l’economia, adaptant en cada moment la distribució de la seva inversió a l’evolució dels mercats.
  7. Poques inversions tenen un grau de transparència com els fons d’inversió. Aquest avantatge li permet controlar la seva inversió fins i tot diàriament i de forma senzilla a través dels diaris, la premsa especialitzada, Internet, etc.
  8. Els fons d’inversió permeten diferir el pagament a hisenda fins al moment en què es realitzi el reemborsament definitiu, per les plusvàlues / minusvàlues generades.
  9. La legislació vigent ofereix la possibilitat de realitzar traspassos entre fons d’inversió sense penalització fiscal. A la pràctica, si posseeix un fons de qualsevol entitat financera i desitja traspassar-lo a Seguros Bilbao, l’operació està exempta de tributació i conservarà el preu de compra i l’antiguitat de la inversió, així com els avantatges fiscals ja adquirits.
  10. Els fons de Seguros Bilbao són fons molt competitius i estan posicionats entre els millors de les seves categories.

Fiscalitat

Els fons d’inversió no estan sotmesos a tributació en l’IRPF fins que es produeix la transmissió o reemborsament de participacions. En aquest moment es generarà una variació patrimonial, guany o pèrdua, per diferència entre el valor de transmissió o reemborsament i el valor d’adquisició o subscripció de les participacions.

Els guanys patrimonials es podran compensar amb pèrdues patrimonials (aquestes últimes ja siguin per vendes de participacions d’altres fons d’inversió, d’accions i / o d’immobles) i el resultat, si és positiu, s’integrarà a la base del estalvi tributant als tipus abans esmentats.

Gamma de fons

GCO AHORRO FI
Inverteixi en renda fixa a curt termini

Amb GCO AHORRO FI curt termini, FI aconseguirà una exposició limitada a risc de tipus d’interès. Inverteix en valors de renda fixa en euros d’emissors tant públics com privats, solvents i de risc baix.

És l’instrument més segur davant les volatilitats dels mercats, de manera que si vol gaudir dels avantatges dels fons d’inversió amb tranquil · litat, aquesta és l’opció més segura per als seus estalvis.

GCO RENTA FIJA FI
Inverteixi en renda fixa de llarg termini

GCO RENTA FIJA FI serà apropiat per a vostè si desitja diversificar les seves inversions a través dels mercats de renda fixa, i està disposat a assumir el risc inherent a aquest tipus d’inversions.

Fons de Renda Fixa, que inverteix la seva cartera principalment en actius de renda fixa nacional i internacional, d’emissors públics i privats. La política d’inversió del fons, permetrà dedicar part del patrimoni a actius de menor risc en cas que ho aconsellin les condicions de mercat.

L’horitzó temporal recomanat per a la inversió és d’uns dos anys.

GCO ACCIONES FI
Inverteixi en la Borsa Espanyola

Guanyador de premis com el Premi Base Ibex (millor gestió a llarg termini) i premi Morningstar al millor producte de renda variable a Espanya. Amb aquest Fons de Renda Variable podrà invertir en la Borsa nacional de forma còmoda i senzilla, perquè Fonbilbao Accions, FI inverteix almenys un 75% de la cartera en renda variable nacional i d’aquesta com a mínim el 90% en accions de les companyies espanyoles amb major solvència i millors perspectives.

Per això, si vostè està acostumat a una alta volatilitat en els mercats i desitja invertir enla Borsa nacional a la recerca d’una rendibilitat superior a llarg termini, el FonsFonbilbao Accions, FI és l’adequat per les seves inversions.

L’horitzó temporal recomanat per a la inversió és de més de tres anys.

GCO EUROBOLSA FI
Diversifiqui la seva inversió en les borses europees

És un Fons de Renda Variable Euro. Més d’un 75% de la cartera en les principals borses europees i d’aquesta, la renda variable nacional no supera el 90%. Addicionalment, el fons podrà invertir en Regne Unit i Suïssa, tot i que mai s’invertirà més del 30% en moneda no euro.

Per això, si el seu horitzó temporal d’inversió és de llarg termini, i busca obtenir rendibilitat no exempta de volatilitat, amb Fonbilbao Euroborsa, FI podrà invertir indirectament en les Borses europees més rellevants, diversificant la seva inversió en noves zones.

L’horitzó temporal recomanat per a la inversió és de més de tres anys.

GCO INTERNACIONAL FI
Inverteixi en les principals borses mundials

Aquest Fons de Renda Variable Internacional li permetrà diversificar la seva cartera de Renda Variable i beneficiar-se dels diferents ritmes de creixement de les diferents àrees geogràfiques.

Per això, Fonbilbao Internacional, s’adreça als inversors, amb un perfil de risc alt, que vulguin invertir en accions de les millors Borses internacionals.

L’horitzó temporal recomanat per a la inversió és de més de tres anys.

GCO BOLSA USA FI
Inverteixi en el mercat d’Estats Units

Podràs diversificar les teves Inversions accedint al mercat nord-americà.
Inverteix fins a un 100% en renda variable de les principals companyies cotitzades als Estats Units en dòlars.

GCO MIXT FI
Combini la inversió en Renda Fixa amb una petita exposició a Renda Vriable

Guanyador de diversos premis EXPANSIÓN al millor Fons Mixt, Fonbilbao Mixt inverteix la major part del seu patrimoni (fins a un 70%) en Renda Fixa amb un percentatge en renda variable (30%). La cartera de renda fixa estarà composta principalment per actius de renda fixa nacional i internacional d’emissors públics i privats. En relació a la renda variable, s’invertirà en títols que formin part de l’Ibex-35 amb alta capitalització i liquiditat.

Per això, si vostè és un inversor moderat i vol invertir principalment en Renda Fixa, però està disposat a assumir el risc que una petita part de la seva inversió es destini a Renda Variable Nacional, la política d’inversió del Fons Mixt, FI s’adapta a aquests requisits.

L’horitzó temporal recomanat per a la inversió és de més de dos anys.

GCO GLOBAL 50 FI
Combini la inversió en Renda Fixa, amb inversió en Renda Variable

És un fons de renda variable internacional. El Fons Inverteix fins a un 50% de la cartera en actius de renda variable i la resta en renda fixa. En ambdós casos nacional i internacional. Pel que fa a la renda fixa, el Fons invertirà en actius d’emissors que podran ser tant públics com privats. Pel que fa a la renda variable, la inversió se centrarà en títols de gran capitalització de borses internacionals.

És adequat per a vostè si desitja invertir els seus estalvis en Borsa però, d’altra banda, vol també compensar aquest risc derivat de la Renda Variable amb un percentatge de la seva inversió en Renda Fixa. Per això, s’orienta a inversors disposats a assumir un risc moderadament alt a mig termini i que desitgen participar del millor de les Borses Internacionals.

L’horitzó temporal recomanat per a la inversió és de més de tres anys.