Responsabilitat civil

ASSEGURANCES DAVANT LES CONTINGÈNCIES

Protecció davant les eventualitats

De vegades i sense poder-ho evitar, causem perjudicis personals o materials a terceres persones.

En aquests casos la pòlissa de responsabilitat civil de Punset Consultors d’Assegurances, en els seus diferents àmbits, el protegeix davant d’aquestes eventualitats assumint al seu nom tant el cost econòmic com la defensa legal davant els tribunals de justícia.

Responsabilitat Civil Caçador

Les condicions d’aquesta assegurança, que té caràcter obligatori, i les seves cobertures econòmiques estan regulades per Llei, (RD 63/1994), i cobreixen els danys corporals causats a terceres persones, amb un límit màxim de 90.151,82 euros per víctima.

Voluntàriament, pot complementar aquestes garanties concertant una pòlissa que ampliï l’abast de les garanties i les indemnitzacions en cas d’accident.

Pel que fa als danys corporals, i sempre en excés de les cobertures de l’assegurança obligatòria, amb aquesta pòlissa voluntària podrà cobrir les conseqüències de cert tipus de fets accidentals lligats a la cacera:

  • Per l’exercici de la caça menor o major, amb la utilització de gossos.
  • Per la possessió i utilització d’armes destinades al tir esportiu.
  • Possessió i neteja d’armes
  • Defensa penal i constitució de fiances judicials

Responsabilitat Civil Individual i Familiar

En l’àmbit de la seva vida privada, Punset Consultors d’Assegurances posa a la seva disposició l’assegurança de responsabilitat civil Individual i Familiar que l’empara pels danys i perjudicis causats involuntàriament a tercers per vostè, per les persones de les quals hagi de respondre en condició de cap de família o com a propietari de béns.

Garanties

  • Pagament d’indemnitzacions per danys i perjudicis a tercers
  • Defensa Jurídica
  • Despeses judicials
  • Fiances