Embarcacions d'esbarjo

ASSEGURANCES PER NAVEGAR AMB TOTES LES GARANTIES

Gaudeixi navegant al seu gust

Perquè pugui gaudir navegant al seu gust, tranquil i amb seguretat, donem una completa cobertura tant a la seva embarcació d’esbarjo de motor o de vela, com als seus ocupants.

Al costat dels riscos més comuns i imprevisibles provocats per la naturalesa, aquesta pòlissa garanteix també la reparació dels danys que es puguin produir per altres causes i qualsevol circumstància.

Responsabilitat civil obligatòria

Mitjançant el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives (RD 607/1999), s’estableixen les condicions i límits de la cobertura de caràcter obligatori

Responsabilitat civil voluntària

Aquesta modalitat permet adaptar els límits econòmics de la cobertura a les necessitats del client. A més, amplia l’àmbit de cobertura durant l’estada de l’embarcació a terra i el seu transport per carretera.

Defensa jurídica

Inclou les despeses i costes judicials i extrajudicials inherents a la gestió del sinistre cobert per la pòlissa i la seva defensa, fins i tot davant de reclamacions infundades.

 • Defensa penal i fiances.
 • Reclamació a tercers.
 • Assistència jurídica telefònica.

Danys propis

Pèrdues o danys directes que pugui patir la seva embarcació durant la navegació:
Naufragi, varada, embarrancada, abordatge, xoc o col·lisió amb objectes fixos o flotants, incendi o explosió i altres riscos del mar.

Ampliació de les cobertures:

 • Embarcació a terra.
 • Transport per carretera, càrrega i descàrrega.
 • Maniobres d’entrada i sortida de l’aigua.
 • Actes vandàlics o malintencionats.
 • Fenòmens meteorològics de caràcter extraordinari.


Modalitats

Limitada a la pèrdua total o ampliada per a totes les avaries particulars (danys parcials). L’import assegurat s’adaptarà al valor real al mercat de l’embarcació en el moment de contractar l’assegurança.

Robatori

Sostracció il·legítima de l’embarcació assegurada, dels seus motors o accessoris de navegació, incloent-hi danys per temptativa.
Ampliació de cobertura a motors foraborda i embarcació auxiliar.

Despeses

Sostracció il·legítima de l’embarcació assegurada, dels seus motors o accessoris de navegació, incloent-hi danys per temptativa.
Ampliació cobertura a motors foraborda i embarcació auxiliar.

Accidents personals

Dirigida a tots els ocupants de l’embarcació, garanteix les indemnitzacions en cas de mort o invalidesa permanent i les despeses de curació, a causa d’accident ocorregut a bord, pujant o baixant de l’embarcació assegurada.

Assistència

 • Transport terrestre o assistència tècnic-mecànica.
 • Recerca i enviament de peces de recanvi.
 • Allotjament en espera, retorn d’ocupants i trasllat per recollir l’embarcació reparada.
 • Repatriació sanitària de ferits i malalts, retorn anticipat per defunció de familiar, suport en cas de robatori o pèrdua d’equipatges, avançament de fons.
 • Remolc per assistència marítima

Efectes personals

Cobertura a primer risc dels danys materials soferts pels equips i objectes personals dels ocupants, a conseqüència directa de pèrdua total, avaria particular o posterior robatori de l’embarcació.