Responsabilitat civil

ASSEGURANCES PER A LA PROTECCIÓ PROFESSIONAL

Ens posem al teu costat, sempre

Una reclamació pels danys derivats de la responsabilitat civil pot repercutir molt negativament sobre la viabilitat econòmica de l’empresa.

És una necessitat per a qualsevol professional o empresari protegir-se adequadament davant d’aquestes circumstàncies.

Assegurança pels danys materials i personals i els perjudicis econòmics causats accidentalment a tercers per l’activitat comercial, cultural i d’oci, associacions culturals i recreatives, equipaments esportius, esdeveniments i espectacles de curta durada.

GARANTIES INCLOSES

 • Danys per aigua.
 • Mercaderies en dipòsit.
 • Béns manipulats.
 • Locals llogats.
 • Treballs fora.
 • Béns propietat d’empleats.
 • Responsabilitat civil patronal.
 • Producte / Treballs posteriors.

Responsabilitat Civil d’Indústries. Empreses destinades a la fabricació i manipulació de béns i productes, tallers de reparació de vehicles, transport de mercaderies i empreses de transport.

COBERTURES

D’immobles
Es garanteix la responsabilitat civil derivada dels danys causats a tercers com a propietari, llogater o usufructuari de l’immoble adscrit a l’activitat assegurada.

D’nstal·lacions
Es garanteix la responsabilitat civil derivada de danys causats a tercers per instal · lacions que, dins o fora del recinte de l’empresa, estan destinades al servei d’aquesta.

D’activitats
Es garanteix la responsabilitat de l’empresari tant per fets propis, com per fets d’altres, així com la responsabilitat civil dels seus dependents, sempre que aquestes reclamacions tinguin l’origen en accions o omissions realitzades per aquells en el marc de l’activitat principal que constitueix l’objecte de l’assegurança.

El límit màxim d’indemnització per a cada garantia, serà el que resulti d’aplicar el percentatge que s’indica sobre el capital assegurat. S’ha de tenir en compte que el límit màxim d’indemnització per la suma de totes les garanties serà el capital assegurat.

Responsabilitat civil per danys personals, materials i perjudicis econòmics derivats d’aquests danys, d’empreses de construcció, instal · ladors, autònoms de la construcció, empreses de reparació i condicionament, obra concreta, maquinària de construcció i professionals de la construcció, dependent o independent de la empresa.

Els riscos susceptibles de ser assegurats mitjançant aquesta modalitat d’assegurança es recullen en quatre grans grups: Activitat de Construcció, Risc temporal d’una obra, Enginyeria civil i Professionals de la Construcció.

ACTIVITAT DE CONSTRUCCIÓ

 • Promotor.
 • Treballs de preparació per a la construcció.
 • Construcció principal d’immobles.
 • Construcció secundària d’immobles (empreses).
 • Reparació i construcció secundària (autònom).
 • Instal·lacions i reparacions domiciliàries.
 • Instal·lacions i muntatges industrials.
 • Obra pública i enginyeria civil.


RISC TEMPORAL D’UNA OBRA

 • Promotor.
 • Treballs de preparació per a la construcció.
 • Construcció principal d’immobles.
 • Construcció secundària d’immobles.
 • Instal·lacions i muntatges industrials.


OBRA PÚBLICA I ENGINYERIA CIVIL

 • Maquinària de construcció.
 • Equips de moviments de terres.
 • Equips de compactació.
 • Equips de pilotatge i injecció.
 • Maquinària de perforació.
 • Màquines dedicades a l’acabat de carreteres.
 • Màquines i equips auxiliars.
 • Propietat i utilització de maquinària no autopropulsada.
 • Empreses de lloguer de maquinària.


PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

 • Exercici lliure de la professió.
 • Dependents de l’empresa privada, pública o administració.
 • Oficines tècniques-Estudis d’arquitectura / enginyeria.
 • Risc temporal d’una obra.

Com a responsable dels danys causats involuntàriament, per error o omissió, a un client. Especialment per errors professionals.

Com a responsable dels danys causats involuntàriament, per error o omissió, a un client. Especialment per errors professionals.

Responsabilitat Civil per protegir el patrimoni de les persones que exerceixen càrrecs directius i de gerència a les empreses. Sense limitació de persones o càrrecs assegurats per pòlissa.
Es poden cobrir des dels gestos per defensa fins a les reclamacions a lempresa administradora.

Complement a la Responsabilitat Civil de Contaminació Accidental. Protegeix el patrimoni d’una empresa pels danys que aquesta pugui incórrer en recursos naturals.