Edificació

assegurances sobre construcció 

Solucions per a constructors, contractistes i promotors

Assegurances completes en garanties i versàtils en les seves característiques, que garanteixen el conjunt dels treballs, la seva bona marxa i en definitiva la bona fi de l’obra en construcció.

Tot risc construcció

Aquesta pòlissa garanteix no només les conseqüències dels danys materials a l’edifici en construcció, sinó també els produïts en els béns annexos a l’obra, la responsabilitat civil a conseqüència dels treballs realitzats i fins i tot els danys en la pròpia maquinària i els equips.

Garanties

 • Incendi, llamp i explosió.
 • Riscos de la naturalesa, vent, pluja, pedra, terratrèmols, etc.
 • Desprendiments, enfonsaments i assentaments de terra.
 • Robatori i espoliació.
 • Actes vandàlics i malintencionats.
 • Danys pel trencament de col · lectors aliens a la construcció.
 • Caigudes de grua, xoc de vehicles, etc.
 • Danys als equips i a la maquinària de construcció utilitzats en l’obra.
 • Despeses per demolició i retirada de runes.
 • Danys en béns adjacents.
 • Responsabilitat civil.
 • Fiança i costos judicials.

Decennal de danys

Als edificis destinats a habitatge, la Llei obliga al promotor a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi durant deu anys determinats riscos de danys que poden afectar l’edifici.

El prenedor d’aquesta assegurança ha de ser el promotor, però també la pot contractar el Constructor, quan actuï per compte d’aquell.

Per tant, és molt important que el promotor d’edificis destinats a habitatges subscrigui o contracti una assegurança Decennal de Danys a l’Edificació per a cadascuna de les seves promocions. D’acord amb la Llei, tots aquells edificis d’aquestes característiques que no siguin assegurats no podran ser inscrits en el Registre de la Propietat. Aquesta assegurança permet també assegurar altres edificis no destinats a habitatges.

Cobertures i garanties

L’assegurança Decennal garanteix a l’assegurat una indemnització pels danys materials causats en l’edifici assegurat per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a l’obra fonamental i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat del mateix.

La pòlissa d’assegurança Decennal ofereix a més la possibilitat de cobrir els danys materials ocasionats a l’obra secundària, instal · lacions i equipament (interior i exterior) del propi edifici, sempre que aquests danys siguin conseqüència directa d’un sinistre indemnitzable ocorregut en l’obra fonamental.

Inclou també la garantia de les despeses que calgui efectuar en cas de sinistre, així com la del cost de reparació o restitució en cas de defectes en la impermeabilització de cobertes, terrasses i teixits.

La cobertura d’aquesta assegurança s’inicia quan finalitza el període de construcció i es manté durant deu anys.